Gebruikersvoorwaarden

Aansprakelijkheid

Deze website wordt u aangeboden door Gameplaynation. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze websites. Wij kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet voorkomen. Gameplaynation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ons of door u aan ons middels een website van ons of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Gameplaynation via deze website. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectueel Eigendomsrecht

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Gameplaynation en gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is u toegestaan deze site door te bladeren. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag door u worden verkocht of verspreid of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (“framing”) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf schriftelijk toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Gameplaynation en gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

iphone applicatie

Game releases